Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2023

Theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính 14/02/2023

Chi tiết Quyết định số 113/QĐ-BTNMT tại đây./.