Nghiên cứu, trao đổi

Học thuyết tương xứng trong hạn chế quyền sở hữu –Vận dụng vào việc giải quyết vấn đề đền bù khi thu hồi đất Học thuyết tương xứng trong hạn chế quyền sở hữu –Vận dụng vào việc giải quyết vấn đề đền bù khi thu hồi đất 5331

Tóm tắt: Học thuyết tương xứng (doctrine of proprotionality) được đề xướng từ thế kỷ XIX trên cơ sở kế thừa và phát triển các học thuyết về công lý số học và công lý hình học của các triết gia cổ đại; Học thuyết được xây dựng trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho vấn đề làm thế nào giải quyết xung đột...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI

Chủ trương, đường lối của Đảng về tài nguyên và môi trường

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập hiện tại: 32
  • Hôm nay: 28
  • Tổng số lượt: 625101