Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phổ biến, giáo dục pháp luật 20/04/2022

Chi tiết Quyết định số 572/QĐ-BTNMT tại đây./.