cơ cấu tổ chức

Giới thiệu 28/04/2017

 

Công chức Vụ Pháp chế

STT

Họ và Tên

Lĩnh vực phụ trách

Số điện thoại

1

Chuyên viên chính Nông Ánh Dương

 

Đất đai

1366/0906921555

2

Chuyên viên chính Hoàng Thị Hảo Địa chất và khoáng sản 1369/0982319884

3

Chuyên viên chính Lê Văn Long Đất đai 1519/0912421718

4

Chuyên viên chính Nguyễn Thi

 

Môi trường 1517/0915433389

5

Chuyên viên chính Hoàng Nhất Thống Biển và hải đảo 0915539758

6

Chuyên viên Dương Thị Minh Thúy

 

Địa chất và khoáng sản 1508/0947291077

7

Chuyên viên Phan Quang Đo đạc, bản đồ/Viễn thám 1368/0966334566

8

Chuyên viên Vũ Thị Huê Tài nguyên nước 0902205116

9

Chuyên viên Ngô Bảo Hưng

 

Đất đai 0946585970

10

Chuyên viên Dương Thị Thanh Hà

 

Đất đai

1588/0914040990

11

Chuyên viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

Môi trường

0904441662

12

CChuyên viên Đoàn Hữu Nghị

Khí tượng thủy văn 0904956473

13

Chuyên viên Nguyễn Ngọc Anh

 

Biến đổi khí hậu

1369/01255155656

14

Chuyên viên Phạm Thị Huế

 

Công nghệ thông tin/Đa dạng sinh học

1513/0978469468

TIN LIÊN QUAN