Thông tư số 10/2022/TT-BTNMT ngày 29/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Hà Nội

Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 13/10/2022

Chi tiết Thông tư số 10/2022/TT-BTNMT tại đây./.