Thông tư số 16/2022/TT-BTNMT ngày 13/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000

Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 15/12/2022

Chi tiết Thông tư số 16/2022/TT-BTNMT (Thông tưĐịnh mức).