Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT ngày 09/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 09/06/2022

Chi tiết văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT tại đây./.