Thông tư số 07/2022/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 04/07/2022

Chi tiết Thông tư số 07/2022/TT-BTNMT (Thông tưQuy chuẩn)./.