Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTNMT ngày 07/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 08/06/2022

Chi tiết văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTNMT tại đây./.