Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1: 100.000

Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 04/07/2022

Chi tiết Thông tư số 06/2011/TT-BTNMT (Thông  tư Quy chuẩn)./.