Thông tư số 18/2021/TT-BTNMT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Biển và hải đảo 02/11/2021

Chi tiết Thông tư số 18/2021/TT-BTNMT tại đây./.