QUẢN LÝ HÓA CHẤT

Quản lý hóa chất 01/07/2019

Công ước Basel năm 1989 về vận chuyển qua biên giới các chất thải nguy hại cùng với Công ước Rotterdam năm 1998 về thủ tục Chấp thuận thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc trừ sâu độc hại trong thương mại quốc tế và Công ước Stockholmnăm 2001 về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy điều chỉnh từ A đến Z vấn đề quản lý hóa chất nguy hại. Vì cả ba Công ước này đều theo đuổi các mục tiêu chung và cùng xử lý các thách thức chung nên Hội nghị các Bên của ba công ước đã thông qua các quyết định vào các năm 2008 và 2009 nhằm tăng cường phối hợp và hợp tác. Các quyết định này liên quan tới việc phối hợp hành động ở cả ba cấp quốc gia, khu vực và quốc tế và thiết lập các cơ quan chung trong các Công ước nhằm hỗ trợ cho cả ba Ban Thư ký.

 Ngoài ba Công ước này, Nghị định thư Montreal năm 1987 về các chất gây suy giảm tầng ô-zôn, Công ước quốc tế năm 1973 về phòng ngừa ô nhiễm từ tàu biển và Công ướcMinamata năm 2013 đều có quy định điều chỉnh việc sản xuất, sử dụng và vận chuyển hóa chất qua biên giới.

 

Các Công ước quốc tế về quản lý hóa chất gồm:

Công ước Rotterdam năm 1998 về thủ tục chấp thuận thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc trừ sâu độc hại trong thương mại quốc tế

Công ước Stockholm năm2001về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy

Công ước Minamata năm 2013 về thủy ngân