Danh sách giám định viên tư pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Giám định tư pháp 21/01/2022

Ngày 13/01/2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 80/QĐ-BTNMT về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp, theo đó bổ nhiệm và cấp thẻ cho 43 giám định viên tư pháp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm: Tổng cục Quản lý đất đai, Thanh tra Bộ và Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Chi tiết Danh sách giám định viên tư pháp thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại đây./.