Công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Giám định tư pháp 10/05/2021

Ngày 02/01/2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 02/QĐ-BTNMT công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quyết định này được thay thế bởi Quyết định số 331/QĐ-BTNMT 25/02/2021 công bố danh sách tổ chức giám định tư  pháp theo vụ việc và người giám định tư pháp theo vụ việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi tiết Quyết định 02/QĐ-BTNMT tại đây./.