Tin cũ hơn

Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật đất đai, đưa đất đai thành động lực phát triển

06/08/2020

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác hoàn thiện hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật đất đai đã có những thành tựu nổi bật, góp phần đưa đất đai thành động lực phát triển. Bước sang giai đoạn 2020 - 2025, một số nhiệm vụ định hướng lớn trong công tác quản lý đất đai như tiến hành tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước...