Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp

Giám định tư pháp 10/05/2021

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp số 56/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2020. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Chi tiết Luật số 56/2020/QH14 tại đây./.