Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô – dôn

Biến đổi khí hậu 17/02/2022

Ngày 07/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô – dôn, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, theo đó quy định chi tiết Điều 91 về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Điều 92 về bảo vệ tầng ô-dôn và Điều 139 về tổ chức và phát triển thị trường các-bon.

Nghị định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải và hấp thụ khí nhà kính; tham gia phát triển thị trường các-bon trong nước; sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, tiêu thụ và xử lý các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

Nghị định gồm 5 chương, 35 điều và 06 phụ lục.

- Chương I (Điều 1-Điều 4)): Quy định chung

- Chương II (Điều 5-Điều 21): Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Tổ chức và phát triển thị trường các-bon

- Chương III (Điều 22-Điều 29): Bảo vệ tầng ô-dôn

- Chương IV (Điều 30-Điều 33): Các biện pháp thúc đẩy hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

- Chương V (Điều 34-Điều 35): Điều khoản thi hành

Cụ thể nội dung Nghị định 06/2022/NĐ-CP tại đây./.

TIN LIÊN QUAN