Thông tư số 22/2022/TT-BTNMT ngày 20/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn

Khí tượng thủy văn 27/01/2023

Chi tiết Thông tư số 22/2022/TT-BTNMT tại đây./.