Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Khí tượng thủy văn 26/04/2023

Chi tiết Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg tại đây./.