Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 05/07/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Khí tượng thủy văn 07/07/2022

Chi tiết Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT tại đây./.