Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT Quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất

Tài nguyên nước 30/05/2024

Chi tiết Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT tại đây./.