Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

Viễn thám 30/06/2022

Chi tiết Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT tại đây./.