Thông tư số 13/2020/TT-BTNMT ngày 30/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám

Viễn thám 30/07/2021

Chi tiết Thông tư số 13/2020/TT-BTNMT tại đây./.