QUẢN LÝ ĐẤT

Quản lý tài nguyên đất 07/07/2019

Một số các Hiệp định Đa phương về Môi trường có các điều khoản về quản lý đất. Ngoài Công ước Liên Hợp Quốc năm 1994 về chống sa mạc hóa được nhắc tới trong phần này còn có Công ước năm 1992 về Đa dạng sinh học và Thỏa thuận Paris năm 2015.

Công ước đa dạng sinh học cũng có các quy định liên quan đến vấn đề sử dụng đất bền vững được gián tiếp điều chỉnh thông qua một số cơ chế và văn bản:

- Thuật ngữ “sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các thành tố của nó” về mặt khái niệm có liên quan mật thiết tới các yếu tố sử dụng đất bền vững.

- “Cách tiếp cận hệ sinh thái” là một chiến lược quản lý tổng thể đất, nước và sinh vật nhằm thúc đẩy bảo tồn và phát triển bền vững.

Thỏa thuận Paris năm 2015 cũng có những quy định và cơ chế khác nhau liên quan tới sử dụng đất:

- Thỏa thuận Paris dẫn chiếu cụ thể tới vấn đề sử dụng đất, tái khẳng định khuôn khổ hành động REDD-cộng(giảm phát thải do phá rừng và suy giảm diện tích rừng) được thông qua theo Công ước về biến đổi khí hậu.

- Các chiến lược giảm nhẹ chi tiết, được tất cả các thành viên xây dựng theo cam kết Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDCs), được kỳ vọng sẽ bao gồm cả việc sử dụng rừng và đất.

- Các kế hoạch và biện pháp thích ứng được quy định trong Hiệp định nhằm bảo vệ các hệ sinh thái và do đó có liên quan tới việc sử dụng đất.

Công ước quốc tế về quản lý đất:

Công ước Liên Hợp Quốc năm 1994 về chống sa mạc hoá ở những quốc gia đang chịu hạn hán và/hoặc sa mạc hoá nghiêm trọng, đặc biệt là ở Châu Phi