Quản lý tài nguyên đất

QUẢN LÝ ĐẤT

Một số các Hiệp định Đa phương về Môi trường có các điều khoản về quản lý đất. Ngoài Công ước Liên Hợp Quốc năm 1994 về chống sa mạc hóa được nhắc tới trong phần này còn có Công ước năm 1992 về Đa dạng sinh học và Thỏa thuận Paris năm 2015.

QUẢN LÝ ĐẤT

Một số các Hiệp định Đa phương về Môi trường có các điều khoản về quản lý đất. Ngoài Công ước Liên Hợp Quốc năm 1994 về chống sa mạc hóa được nhắc tới trong phần này còn có Công ước năm 1992 về Đa dạng sinh học và Thỏa thuận Paris năm 2015.

Tin cũ hơn