Thông tư số 21/2022/TT-BTNMT ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương

Các lĩnh vực khác 27/01/2023

Chi tiết Thông tư số 21/2022/TT-BTNMT tại đây./.