Đề nghị báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính 28/05/2021

Thực hiện Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, ngày 19/4/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 2671/BTNMT-PC yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ có chức năng quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thực hiện báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm 2021 để tổng hợp gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

Chi tiết Công văn và Đề cương báo cáo kèm theo (CV 2671ĐCBC)