Kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý, hợp nhất và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2022

Rà soát, kiểm tra VBQPPL 14/02/2022

Ngày 31/12/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2691/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2022. Theo đó, quy định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung cho từng nhiệm vụ trong công tác rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2022. Các Tổng cục, Cục có trách nhiệm ban hành Kế hoạch cũng như bố trí kinh phí cho nhiệm vụ rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điểm hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2022 cho riêng từng đơn vị của mình.

Chi tiết Quyết định số 2691/QĐ-BTNMT tại đây./.