Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phổ biến, giáo dục pháp luật 06/02/2023

Chi tiết Quyết định số 3807/QĐ-BTNMTPhụ lục I, Phụ lục II.