Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phổ biến, giáo dục pháp luật 20/04/2022

Chi tiết nội dung Quyết định tại đây./.