Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phổ biến, giáo dục pháp luật 29/04/2021

Căn cứ theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 76/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trọng tâm là lĩnh vực tài nguyên và môi trường và nhằm phổ biến kịp thời, đầy đủ những quy định pháp luật mới thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đến mọi đối tượng trong xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân; cập nhật các quy định pháp luật mới cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong ngành tài nguyên và môi trường.

Chi tiết Quyết định tại đây./.