Lĩnh vực đất đai

Chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Condotel cho bên mua – một số bất cập và hướng hoàn thiện

Tóm tắt: Dù thiếu khung pháp lý điều chỉnh, các giao dịch condotel hiện vẫn đang được thực hiện khá phổ biến với nhiều hình thức, vượt trội là các giao dịch mua bán condotel. Tương tự như mua bán các sản phẩm bất động sản khác, một trong những động lực thúc đẩy người mua tham gia giao dịch là quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel. Tuy vậy, pháp luật về chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel cho bên mua còn nhiều vướng mắc, bất cập; điều đó không chỉ ảnh hưởng đến quyền, lợi...

Chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Condotel cho bên mua – một số bất cập và hướng hoàn thiện

Tóm tắt: Dù thiếu khung pháp lý điều chỉnh, các giao dịch condotel hiện vẫn đang được thực hiện khá phổ biến với nhiều hình thức, vượt trội là các giao dịch mua bán condotel. Tương tự như mua bán các sản phẩm bất động sản khác, một trong những động lực thúc đẩy người mua tham gia giao dịch là quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel. Tuy vậy, pháp luật về chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel cho bên mua còn nhiều vướng mắc, bất cập; điều đó không chỉ ảnh hưởng đến quyền, lợi...

Tin cũ hơn

Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn đề xuất cơ chế, giải pháp xây dựng, sửa đổi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

15/08/2020

Hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ năm giai đoạn 2016-2020 trong lĩnh vực quản lý đất đai được triển khai bám sát theo nội dung, mục tiêu của Chương trình TNMT.01/16-20, nội dung nghiên cứu của các đề tài tập trung cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất cơ chế, giải pháp phục vụ cho việc xây dựng và sửa đổi các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến (ứng dụng công nghệ GIS, Ứng dụng dựa trên công nghệ WEBGIS...) nhằm nâng...

Đánh giá việc thực hiện và đề xuất nôi dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

12/08/2020

Bộ TN&MT vừa có Văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thực hiện đánh giá việc thực hiện và đề xuất nôi dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

Nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực đất đai trong thời gian tới

10/08/2020

Tiếp tục thực hiện việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất nội dung sửa đổi trong Luật đất đai để khắc phục các vướng mắc, bất cập, bảo đảm thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như các nghị quyết, kết luận khác của Trung ương, Bộ Chính trị và tiến hành các thủ tục theo quy định để xây dựng dự án Luật bảo đảm chất lượng - là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực quản lý đất đai giai đoạn 2021-2025.

Trình Chính phủ Nghị định quy định về tiếp tục thực hiện khung giá đất

06/12/2019

Thưc hiện Luật ̣ Đất đai, Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành dự thảo Nghị định quy định về khung giá đất. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, của các tổ chức, cá nhân, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiên dự thảo Nghi ̣đinh trình Chính phủ.

Một số nội dung quan trọng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2014/NĐ-CP

01/11/2019

Nội dung được đề nghị sửa đổi bổ sung gồm: Sửa đổi, bổ sung các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 19; Quy định chi tiết thi hành Khoản 2 Điều 77 của Luật Đất đai; về việc bố trí mặt bằng để tiếp tục sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất.