Bảo vệ tầng ô-zôn

BẢO VỆ TẦNG Ô-ZÔN

Trong những năm 1970 các nhà khoa học bắt đầu đưa ra các cảnh báo về lỗ hổng ở tầng ô-zôn bao quanh trái đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và môi trường. Một khuôn khổ cho các nỗ lực quốc tế nhằm bảo vệ tầng ô-zôn đã được xây dựng thông qua Công ước Viên 1985 về bảo vệ tầng ô-zôn. Do Công ước không có các quy định ràng buộc về mức cắt giảm các chất gây suy giảm tầng ô-zôn, các cam kết này đã được cụ thể hóa trong Nghị định thư Montreal bổ sung được thông qua năm 1987. ...

BẢO VỆ TẦNG Ô-ZÔN

Trong những năm 1970 các nhà khoa học bắt đầu đưa ra các cảnh báo về lỗ hổng ở tầng ô-zôn bao quanh trái đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và môi trường. Một khuôn khổ cho các nỗ lực quốc tế nhằm bảo vệ tầng ô-zôn đã được xây dựng thông qua Công ước Viên 1985 về bảo vệ tầng ô-zôn. Do Công ước không có các quy định ràng buộc về mức cắt giảm các chất gây suy giảm tầng ô-zôn, các cam kết này đã được cụ thể hóa trong Nghị định thư Montreal bổ sung được thông qua năm 1987. ...

Tin cũ hơn