Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nƣớc và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc

Tài nguyên nước 30/05/2024

Chi tiết Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT tại đây./.