Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Tài nguyên nước 16/10/2021

Chi tiết Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT tại đây./.