Công ước Basel năm 1989 về kiểm soát việc vận chuyển qua biên giới các chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng

Quản lý chất thải 01/06/2019

Công ước Basel được thông qua tại Hội nghị Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền ở Basel vào năm 1989 và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 05/05/1992 nhằm mục tiêu giảm thiểu phát sinh chất thải nguy hại; khuyến khích hủy bỏ các chất thải nguy hại gần nguồn phát sinh, giảm việc di chuyển các chất này qua các biên giới và bảo đảm cho chất thải được quản lý một cách tốt nhất để bảo vệ môi trường. Đến nay, đã có 186 quốc gia tham gia Công ước này. Việt Nam đã tham gia Công ước Basel ngày 13/3/1995. Cơ quan đầu mối thực thi Công ước này là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công ước Basel năm 1989 là điều ước quốc tế có giá trị ràng buộc pháp lý quan trọng nhất liên quan đến chất thải nguy hại và các chất thải khác. Trong thập kỷ đầu tiên kể từ khi có hiệu lực, trọng tâm chính của Công ước là cụ thể hóa các quy định kiểm soát việc vận chuyển qua biên giới các chất thải nguy hại, tức là việc các chất thải được vận chuyển qua các đường biên giới quốc tế, và phát triển các tiêu chí quản lý chất thải phù hợp với môi trường. Gần đây, Công ước tập trung vào việc thực thi đầy đủ các cam kết điều ước, thúc đẩy quản lý chất thải nguy hại phù hợp với môi trường, cách tiếp cận theo vòng đời, và giảm thiểu việc tạo ra chất thải nguy hại.

Công ước quy định những vấn đề gì?                                                                            

Mục tiêu

Theo Lời nói đầu, Công ước Basel nhằm mục tiêu giảm thiểu việc tạo ra chất thải, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và quản lý chất thải nguy hại và các chất thải khác phù hợp với môi trường.

 

Mc tiêu:

 

Gim thiu

vic to ra cht thi

 

 

 

Kim soát cht ch vic

vn chuyn xuyên biên gii

 

 

Qun lý

phù hp vi môi trưng

 

Cách tiếp cận

Công ước Basel có 29 điều và 7 phụ lục, quy định cụ thể 47 dòng chất thải và 35 yêu cầu thông báo.

Ph lc I

Danh mc cht thi b kim soát

Ph lc II

Danh mc cht thi đưc yêu cu xem xét đc bit

Ph lc III

Danh sách các đc tính gây đc hi

Ph lc IV

Hot đng tiêu hy

Ph lc VA

Thông tin phi cung cp trong thông báo

Ph lc VB

Thông tin phi cung cp trong giy t vn chuyn

Ph lc VI

Trng tài

Ph lc VII

Các Quc gia thành viên và các Quc gia khác là thành viên ca OECD, EU, Lichtenstein

 

Hệ thống điều chỉnh của Công ước tập trung vào khái niệm chấp thuận thông báo trước, được quy định chi tiết ở Điều 6. Thủ tục này bảo đảm rằng việc vận chuyển qua biên giới các chất thải nguy hại chỉ được thực hiện nếu có sự chấp thuận của các Quốc gia bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp việc vận chuyển chất thải nguy hại được thực hiện bất hợp pháp hoặc quy cách đóng gói không đầy đủ, Công ước Basel sẽ quy trách nhiệm và áp đặt nghĩa vụ bảo đảm phải xử lý an toàn, thông qua việc tái nhập về quốc gia gốc hoặc các cách thức khác. Chất thải nguy hại không được xuất khẩu đến Nam Cực, hoặc đến một quốc gia không là thành viên của Công ước Basel, hoặc đến một Quốc gia thành viên đã cấm nhập khẩu chất thải nguy hại.

Nội dung

Nội dung của Công ước bao gồm các điều khoản cung cấp bối cảnh để hiểu Công ước, các điều khoản ghi nhận cam kết của các thành viên, các điều khoản về thể chế và các điều khoản về thủ tục đảm bảo tuân thủ.

 Hội nghị các bên tham gia Công ước Basel về kiểm soát việc vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và tiêu hủy chúng lần thứ 10 (COP 10) với chủ đề “Phòng ngừa, giảm thiểu và tận thu chất thải” đã diễn ra từ ngày 17 đến 22 tháng 10 năm 2011 tại Cartagena, Colombia

Các nguyên tắc

Lời nói đầu của Công ước Basel dẫn chiếu đến một số nguyên tắc sau đó đã được thừa nhận trong Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển.

Thể chế

Các thể chế để thực thi và quản lý Công ước Basel chủ yếu bao gồm cơ quan ra quyết định chính là Hội nghị các Bên và một cơ quan thường trực là Ban thư ký. Thêm vào đó, theo Điều 15, Ủy ban Tuân thủ và Thực thi và Nhóm làm việc mở cũng đã được thành lập.

Thực thi

Để giám sát việc tuân thủ Công ước Basel, Điều 13 yêu cầu các Quốc gia thành viên cung cấp cho Ban thư ký các thông tin khác nhau về hoạt động thực thi. Trong trường hợp có tranh chấp về thực thi Công ước, Điều 20 quy định một cơ chế giải quyết tranh chấp, trong đó có thể bao gồm cả trọng tài theo Phụ lục VI.

Việt Nam cần tuân thủ những nghĩa vụ gì?

Công ước Basel quy định các cam kết có tính bắt buộc với tất cả các Quốc gia thành viên. Tuy nhiên, cần đặc biệt chú ý đến khả năng và nhu cầu của các nước thành viên đang phát triển. Điều này có nghĩa là Công ước hướng đến ngăn ngừa việc chuyển các chất thải nguy hại sang các nước thành viên đang phát triển và tạo cơ hội cho các nước này tiếp cận với các hỗ trợ tài chính và kỹ thuật.

Các cam kết liên quan đến kiểm soát buôn bán

Chi tiết nội dung Công ước tải tại đây.

Tìm hiểu thêm

Cổng thông tin của Công ước:

http://www.basel.int/           

Ấn phẩm chính:

UNEP, 2002, A Simplified Guide to the Basel Convention (Hướng dẫn đơn giản về Công ước Basel)

http://archive.basel.int/pub/simp-guide.pdf