Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Môi trường 05/08/2021

Chi tiết Nghị định số 54/2021/NĐ-CP tại đây./.