Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023

Xây dựng pháp luật 31/01/2023

Quyết định số 107/QĐ-BTNMT ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại đây./.