Phân công tham gia, góp ý các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội

Xây dựng pháp luật 15/04/2022

Chi tiết Phân công tham gia, góp ý các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội ban hành kèm theo Quyết định tại đây./.