Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2022

Theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính 17/02/2022

Ngày 25/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 180/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2022.

Ch tiết quyết định số 180/QĐ-BTNMT tại đây./.