Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2021

Theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính 21/01/2022

Ngày 10/12/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo số 117/BC-BTNMT về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2021 gửi Bộ Tư pháp.

Chi tiết Báo cáo số 117/BC-BTNMT tại đây./.